Regulamin

Warunki sprzedaży i gwarancji

 

STOSOWANIE
Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.
DOSTAWY
a) Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg katalogu lub innych ustaleń.
b) Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c) Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej kwoty.
d) Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub niewyraźnie wypełnionych zamówień.
e) Jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp., podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy zaokrągleniu w górę.
DANE TECHNICZNE
Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.
W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie, będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).
PRZESYŁKI
Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).
CENY
Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.
Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, pomyłek w ofertach stanowiących podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np. zmiany kursu walut.
Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne.
ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców detalicznych.
PŁATNOŚĆI
– Zapłata gotówką w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
– Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
– Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).
– Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
– Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).
POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.
SERWIS, REKLAMACJE I ZWROTY
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Uszkodzenia i braki towaru podczas dostawy rozpatrywane są tylko na podstawie protokołu od firmy kurierskiej.
Towary wykonywane i sprowadzane na specjalne zamówienia nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@energotytan.pl.

DOSTAWY NARZĘDZI DO SERWISU

Narzędzia przeznaczone do naprawy prosimy wysyłać na adres: ENERGOTYTAN SERWIS, 32-660 Chełmek, Plac Kilińskiego 2 z dopiskiem „serwis” lub po konsultacji telefonicznej do jednego z naszych punktów serwisowych. Jednocześnie prosimy o wcześniejszą awizację przesyłki na adres serwis@energotytan.pl


Do paczki prosimy dołączyć pismo przewodnie, w którym należy podać :

-  kompletne dane firmy (adres, NIP) będącej właścicielem urządzenia oraz dane płatnika faktury oraz pełną instrukcję wysyłkową

- imię i nazwisko oraz numer telefonu i/lub adres e-mail osoby kontaktowej/zlecającej

- informację o usterce, opis lub sposób jej występowania

- oryginał karty gwarancyjnej i kopię faktury

- uwaga ! Nie przyjmujemy paczek w formie gotówkowej (gotówka przy odbiorze)

 

Dla narzędzi będących w okresie gwarancji naprawa prowadzona jest zgodnie z szczegółowymi warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej produktu.

- Narzędzia należy dostarczyć do serwisu na koszt właściciela narzędzia ( zakup na FVAT)

- Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek w formie gotówkowej (gotówka przy odbiorze)

- narzędzia po pozytywnej akceptacji i naprawie gwarancyjnej odsyłane są na koszt gwaranta

 

Dla  narzędzi pogwarancyjnych przebieg naprawy jest następujący :

1. Przegląd narzędzia.
2. Przygotowanie oferty naprawy i przesłanie jej do klienta.
3. Oczekiwanie na akceptację oferty (złożenie zamówienia w formie w formie złożonego na piśmie zamówienia wygenerowanego z systemu).
4. Wydanie technikowi części potrzebnych do naprawy narzędzia bezpośrednio z magazynu firmy Energotytan lub zamówienie do Producenta.
5. Naprawa narzędzia.
6. Wysyłka naprawionego narzędzia (w przypadku wysyłki za pobraniem, faktura dołączana jest do paczki).

 

Podstawowe warunki na których przyjmowane są narzędzia do naprawy:

1. Naprawy do wysokości 300 zł netto nie są konsultowane z klientem.

2. Przyjęcie narzędzia do naprawy wiąże się z koniecznością opłacenia ekspertyzy naprawy w

    wysokości 100,00 zł netto.  W przypadku akceptacji, opłata ta nie jest naliczana.

3. W przypadku zamówienia usługi naprawy koszt wyceny nie jest wliczany do kosztów usługi.

4. Dla napraw pogwarancyjnych serwis udziela 3 miesięcznej rękojmi na części i podzespoły użyte do naprawy oraz na usługę (nie dotyczy części i podzespołów eksploatacyjnych).

5. W przypadku nieodebrania narzędzia w terminie, klient wyraża zgodę na:

· wysłanie narzędzia na jego adres za pobraniem należnych kwot (wcześniejsze powiadomienie)

· na naliczenie opłaty składowej za każdy dzień magazynowania po terminie odbioru,

· utylizację narzędzia po 3 miesiącach składowania

Towary nie podlegające wymianie ani zwrotowi:

- końcówki i tulejki kablowe

- mufy kablowe, zalewy kablowe i palczatki

- zestawy naprawcze do kabli

- narzędzia hydrauliczne / rejestrowane

- narzędzia akumulatorowe / rejestrowane

- narzędzia izolowane - luzem 1KV

- narzędzia izolowane - zestawy

- automaty produkcyjne

- silikony do korowarek

- korowarki do kabli

Towary i części eksploatacyjne wyłączone z gwarancjii:

- WSZYSTKIE USZKODZENIA MECHANICZNE oraz

- PRASKI: matryce zaciskające, zapadki i popychacze

- NOŻYCE: ostrza tnące, zapadki, popychacze

- ŚCIĄGACZE IZOLACJI: ostrza tnące, zapadki

- WYCINAKI DO OTWORÓW: matryce i stemple, śrubo pociągowe

- WŁÓKNA SZKLANE: końcówki i szekle, koła pomiarowe

- KOROWARKI: ostrza tnące

 

DEFINICJE:

Konsument – jest to osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem (art. 22 Kodeksu Cywilnego).

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.
SIŁA WYŻSZA
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C. jest zwolniona ze        zobowiązań wynikających z niniejszych warunków sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.
GWARANCJA
a) Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie z parametrami pracy określonymi przez producenta.
b) Okres gwarancji wynosi odpowiednio: 12 m-cy dla urządzeń i narzędzi
        6 m-cy dla akumulatorów
c) Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.
d) Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia jego pełnej
    funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy.
    W przypadku konieczności testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni roboczych.
e) Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Brak spełnienia tego warunku nie uprawnia Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.
f) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją
g) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu:
– podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub do niesprawnego urządzenia peryferyjnego,
– wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian konstrukcyjnych urządzenia,
– wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez gwaranta,
– wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h) Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez producenta.
i) Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi danego produktu.
j) Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny
    samego towaru.

 

Energotytan S.C. dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy

Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów

przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Energotytan S.C. dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy

Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów

przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.